Privacyverklaring

Privacyverklaring dd. 20 mei 2018

U mag verwachten dat Podocentrum Shoe-Fit zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.
Iedere medewerker is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van Podocentrum Shoe-Fit naar beste weten en kunnen.

Contactgegevens
Podocentrum Shoe-Fit
Engerstraat 4, 5931 EL Tegelen
Gelrestraat 19, 6101 EV Echt
Contactgegevens voor privacygerelateerde vragen; Dhr. Joop Creemers

Doel verwerking persoonsgegevens
Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk dat Podocetrum Shoe-Fit hiervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen zorg verlenen. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers. Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter evaluatie van de zorg of om u te informeren over relevante producten en/of diensten. Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraars en uw betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en eventueel om u te informeren over relevante producten en/of diensten.

Via haar website legt Podocentrum Shoe-Fit bezoekgegevens vast ter beveiliging en optimalisering van de website. (bijvoorbeeld het vastleggen van IP-adressen). Tevens wordt dit gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website.

Podocentrum Shoe-Fit neemt geen besluiten louter op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens, die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

Welke persoonsgegevens?
Voor uw consult en/of behandeling bij Podocentrum Shoe-Fit, is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. U moet hier zelf nadrukkelijk toestemming voor geven. We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van uw arts en/of verwijzers, naam van uw verzekeraar, type polis en polisnummer, maar ook gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid, lichaamsmetingen, BSN, identiteitsbewijsnummer en bankrekeningnummer.
Daarnaast registreren we via de website uw IP-adres, gegevens over uw surfgedrag en activiteiten op de website, inclusief het tijdstip hiervan. Dit wordt gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website.

Delen van persoonsgegevens
Behalve uw zorgverlener heeft binnen de Podocentrum Shoe-Fit een beperkt aantal andere personen toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn andere zorgverleners in de praktijk, producenten van op maat gemaakte zolen en hulpmiddelen, eventuele waarnemers of stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht.

Podocentrum Shoe-Fit verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens Podocentrum Shoe-Fit onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen

Delen van persoonsgegevens met

 

 

Reden Persoonsgegevens Wijze van overdracht Grondslag

Huisarts

 

Verwijzer

 

 

Rapportage ter informatie

Naam of NAW geboortedatum, BSN onderzoek en behandelplan

 

 

Zorgmail

 

Siilo

 Post

Alleen na uw toestemming

Producent van therapiezolen en hulpmiddelen.

 

 

Op maat maken van hulpmiddel

Naam, Geboortedatum Biometrische gegevens

 

 

Verwerkingsovereenkomst

Zorgverzekeraar, VECOZO (veilige communicatie met zorgverzekeraar)

 

 

Controle op verzekeringsrecht Indienen declaratie

Naam of NAW Geboortedatum, BSN polisnummer Declaratie zorg Declaratie hulpmiddel

 

 

Podonet Cepamedis Intramed ProSoftware

Zorgverzekeringswet

 

Wet marktordening gezondheidszorg

Softwareleveranciers Netbeheerders

 

IT beheer 

 

Digitaal dossier VECOZO Vul in Verwerkingsovereenkomst

Boekouder, Accountant, Infomedics

 

 

Facturatie en financiële administratie Vul in Verwerkingsovereenkomst

Auditors LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie)

 

 

Kwaliteitscontrole van de zorgverlener Steekproefsgewijze inzage in alle gehele dossiers  Ter plekke van de zorgverlener Overeenkomst tussen zorgverlener en LOOP, met geheimhoudingsplicht van de auditor

Mogelijk ontvangt Podocentrum Shoe-Fit uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld in verband met een doorverwijzing, second opinion e.d.. We gaan ervan uit dat u hier bij de andere zorgverlener toestemming voor gegeven heeft, registreren deze persoonsgegevens, en nodigen u uit voor een afspraak. Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming heeft gegeven voor
overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten van Podocentrum Shoe-Fit afneemt, zullen we de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken.

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met landen buiten de EU, noch aan internationale organisaties (anders dient u dit hier expliciet te vermelden en tevens op welke juridische grond u dit doet). Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw webserver in een land buiten EU staat.

Bewaartermijn
Podocentrum Shoe-Fit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw medisch dossier tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren. Wanneer het niet komt tot een behandelovereenkomst en het niet gaat om medische persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld de gegevens die geregistreerd worden bij het bezoeken van de website, bewaart Podocentrum Shoe-Fit uw gegevens niet langer dan één jaar.

Privacyrechten
Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u uw aanvraag sturen naar info@shoefit.nl. U kunt gevraagd worden u te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. Podocentrum Shoe-Fit reageert binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op uw aanvraag. Als u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop Podocentrum Shoe-Fit uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail sturen naar info@shoefit.nl ter attentie van Dhr. Joop Creemers. Podocentrum Shoe-Fit brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw persoonsgegevens. De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacy wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Podocentrum Shoe-Fit behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid van Podocentrum Shoe-Fit.